บ้านกูบา GooBa House

10 พ.ค. 2562      1249 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

บ้านกูบา GooBa House “บ้านกูบา” หรือ GooBa House คือ บ้าน พักของนายช่างใหญ่ชาวเวียดนาม บุคคลสาคัญ อีกท่านหนึ่ง ของ จังหวัดนครพนมในช่วงการก่อสร้างอาคารที่มีรู ปแบบสถาปัตยกรรมตะวัน ตกสไตล์เฟรนช์โคโลเนียลที่ง ดงามในเขต
เทศบาลเมืองนครพนม บ้านพักของท่านกูบาได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมและตกแต่ง เพื่อ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอัน
ทรงคุณค ่าที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์แ ละความสวยงาม ที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและชาวต่างชาติ
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชม “บ้านกูบา” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะมีการเปิดวีดีทัศน์เรื่องราวความเป็นมา
และข้อมูลท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมไว้คอยต้อนรับ (ความยาวประมาณ 8 นาที) และวีดีทัศ น์ “บ้านกูบา อย่าลืมฉัน”
(ความยาวประมาณ 5 นาที) โดยจะมีเจ้าหน้าท ี่นาชมบ้าน วันละ 6 รอบ รอบเช้า 3 รอบ เวลา 09.00 น./ 10.00 น. /
11.00 น. รอบบ่าย 3 รอบ เวลา 13.30 น. / 14.30 น. / 15.30 น. หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถสั่ง ให้
จัดเตรียมขนมท้องถิ่น อาหารว่างและเครื่องดื่ม ชา-กาแฟเวียดนามได้โดยแจ้งล่วงหน้า (ค่าใช้จ่ายตามเมนูที่เลือก)
ภายในตัวอาคารได้แบ่ง เป็นห้องต่างๆ โดยชั้น ล่างแบ่งเป็น ห้องโถงกูบา เพื่อใช้เป็นจุดต้อนรับนักท่องเที่ยวและ
ห้องขายของที่ระ ลึก GooBa Souvenirs Shop จาหน่ายของที่ระลึกและสิน ค้าที่มีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ท างการ ท่องเที่ยวของจัง หวัดนครพนมและสิน ค้าเด่นประจาถิ่นอีสาน โดยเฉพาะผ้าอีสานและผ้าสปป.ลาว
ชั้นบนของตัวบ้านได้จัดเป็น Relaxation & Meeting Station โดยมี ห้องโถงใหญ่ ที่ใ ช้สาหรับเป็นห้อง รับรอง รับฟัง เรื่องเล่าภูมิปัญญาเทคนิคการก่อสร้างบ้านกูบา และยังสามารถใช้เป็นห้องประชุมวีไอพีความจุขนาด 10 -
30 คน และใช้เป็นห้องจัดเลี้ยงจัดงานมงคลได้เป็นอย่างดี ในส่วนของอดีตห้องนอนช่างกูบา ได้จัดเ ป็นห้อง Relaxation เป็นห้องนั่งเล่น นั่งพ ักผ่อน จิบชาเวียดนามและชาสมุน ไพร (Health & Herb) และนาเสนอเรื่องราวการส่งเสริมและ อนุรักษ์ไว้ซึ่ง ภูมิปัญญาสมุนไพรอันทรงคุณค ่า ส่ว นบริเวณระเบียงด้านตะวันออกและตะวัน ตก จัดว่าเป็นมุมถ่ายภาพที่
งดงามด้วยเสน่ห์ของตัวบ้านเป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นที่น ั่งเล่นพักผ่อนได้เป็นอย่างดี
นอกจากนั้นบริเวณด้าน ข้างตัวบ้าน ยังมีบ้านหลังเล็กๆซึ่งในอดีตเป็นอาคารสาหรับ การจัด เตรียมอาหารและใช้
เป็นห้องครัว ซึ่ง ปัจจุบันได้จัดตกแต่งให้เ ป็นร้าน  GooBa Tea or Coffee เพื่อเป็นที่นั่งชิล จิบชาเวียดนาม กาแฟสด รับประทานขนมและอาหารว่างประจาถิ่นแบบพออิ่ม แบบว่า...มานครพนมแล้วห้ามพลาด...
สินค้าของบ้านกูบา (6 Products of GooBa House) 1. Nakhon Phanom Souvenirs Shop by GooBa House ร้านของฝาก-ของที่ระลึก 2. Tour Station สถานีทัวร์, ให้เช่าจักรยาน 3. Shooting Point จุดถ ่ายภาพ จุดเช็คอิน 4. Meeting Point จุดน ัดพบ 5. Catering Place จัดเลี้ยง, รับทัวร์หมู่คณ ะ 6. GooBa Tea or Coffee 7. Local Breakfast อาหารเช้าและอาหารสุขภาพ (เริ่ม 06.00 น.)
1.Nakhon Phanom Souvenirs Shop by GooBa House (ร้านของฝาก-ของที่ระ ลึก) 1. แก้วมัค (Ceramic Mugs) และ เสื้อ ยืด T-Shirt (คอกลม คอ V) · สามที่สุด พระธาตุพนม ทิวทัศน์ริมโขง สะพาน ๓ 
· ตุ๊กตา 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ
· หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ หอสุมดแห่งชาติฯ แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
· บ้านกูบา (GooBa House) 2. พวงกุญแจ (Key ring) · จักรยาน
· ตุ๊กตา 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ และอื่นๆ
3. Tag ห้อยกระเป๋า · จักรยาน
· ตุ๊กตา 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติและอื่นๆ
4. สินค้าผ ้าอีสาน ผ้าแปรรูปต่างๆ
· กระเป๋าต่างๆ/ ย่าม/ ถุงผ้า
· กระโปรง/ กางเกง/ ผ้าถ ุง/ เสื้อแขนสั้น/ เสื้อแขนยาว ฯลฯ
5. สินค้าคุณภาพจากชุมชน
2.Tour Station สถานีทัวร์, ให้เช่าจักรยาน จุดเริ่มต้นและจุดแวะพัก แวะชม ชิลล์ ช้อปของนักเดินทาง นักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไป เพื่อ ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จุดนัดพบเพื่อออกเดินทางท่องเที่ยวจังหวัด
นครพนมและใกล้เคียง รวมถึงการข้ามประเทศไปท่องเที่ยวยังแขวงคาม่วน สปป.ลาวและประเทศเวีย ดนาม
3.Shooting Point จุดถ่ายภาพ จุดเช็คอ ิน บ้านกูบายินดีต้อนรับทุกท่านในการแวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และให้บริการ ถ่ายภาพโดยช่างภาพมือหนึ่ง สาหรับถ่าย รูป Pre-Wedding คู่แต่งงาน ถ่ายรูปคู่รัก เพื่อนเลิฟ งานรับปริญญา และงาน เฉลิมฉลองโอกาสต่างๆ
4.Meeting Point จุดน ัดพบ สามารถจัดเป็น ห้องประชุม พร้อม Coffee Break หรือ Afternoon Tea ขนาด 10 - 40 คน ช่วงเวลา 17.00 น.–22.00 น.
5.Catering Place จัดเลี้ยง, รับทัวร์หมู่คณะ สถานที่จัดเลี้ยง จัดงานพิธี ห้องจัดเลี้ยงวีไอพี 10 – 40 คน และ “ลานจัดเ ลี้ยงกลางแจ้ง” (พร้อม เครื่องเสียง ดนตรี นักร้อง การแสดงวัฒนธรรม) จานวน 40 – 200 คน โดยมีบริการ
ออกแบบตกแต่ง จัดธีมงานเลี้ยงและมีหลากหลายเมนูให้เลือกทั้ง อาหารแบบค็อกเทล บุฟเฟต์ เมนูเซ็ทโต๊ะ
6.GooBa Tea or Coffee 7.Local Breakfast อาหารเช้าและอาหารสุขภาพ เปิดทุกวัน เริ่ม 06.00 น. จิบชายามเช้า เครื่องดื่มสุขภาพ น้าผลไม้ น้าสมุน ไพร กาแฟเพื่อสุขภาพ เซตเมนูเริ่มต้นที่ 59 บาท
Contact: Tel. +6698 591 6551, +6686 366 9708 email: goobahouse@gmail.com Line@: @goobahouse เลขที่ 68 ถนนสุนทรวิจิตร ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
68 Soonthorn Vijit Road, Muang District, Nakhon Phanom 48000, Thailand