กิจกรรมวิถีไทย วิถีพุทธ รำบูชาพระธาตุประจำวันเกิด

11 ก.ย. 2561      153 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

จังหวัดนครพนมมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวหลากหลายทั้งธรรมชาติ วิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะพระธาตุพนม                และพระธาตุบริวาร ประจำวันเกิดทั้ง 7 พระธาตุ อันเป็นปูยชะนีสถานสำคัญ คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่บรรพกาล ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศ ซึ่งในทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวมานมัสการและเยี่ยมชมอยู่เสมอ จึงถือเป็นความโดดเด่น และเป็นจุดขายที่สำคัญของจังหวัดนครพนมมาตลอด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม จึงเล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว จึงได้จัดทำกิจกรรมวิถีไทย วิถีพุทธ รำบูชาพระธาตุประจำวันเกิด ระหว่างวันที่ 10 – 17 กันยายน 2561   ณ วัดพระธาตุประจำวันเกิด จังหวัดนครพนม

การจัดกิจกรรมวิถีไทย วิถีพุทธ รำบูชาพระธาตุประจำวันเกิด ครั้งนี้  ยังคงมุ่งเน้นให้เกิดการทำงานพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดร่วมกันอย่างบูรณาการโดยมีวัตถุประสงค์คือ

1. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ

2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม

3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิถีชีวิต วัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดนครพนม ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร 042516337 

โทรสาร 042511560