0      views

แชร์ทั้งหมด ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นายคงกริช พงษ์พันธ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม

 

นางสาวปวริศา สุขมาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางสาววรรษมน  มีสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายไพทูล  ยาลี
พนักงานขับรถยนต์ ส.2

นายรัตนพร ใจแก้ว
เจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัด

นายอุทร  ใจแก้ว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวดวงตา นิวงษา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 

นางสาวธิติยา คำพระรัตนตรัย
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวกาญจนา  ยาลี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุรเดช  อึงสกาว
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานฯ

นายฐาปนา  กิ่งคาน
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองนครพนม

นายปรีชา  บุพศิริ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอท่าอุเทน

นางสาวสายรุ้ง  ภักดีวุฒิ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอศรีสงคราม

นายสมศักดิ์  ปทุมมากร
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบ้านแพง

นายเรืองฤทธิ์  ป้องทอง
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอนาทม

นายยศดนัย  บัวสาย
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเรณูนคร

นายศักดิ์ดา พ่อสียา
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอนาแก

นายชัชฎาภรณ์  จำปา
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอโพนสวรรค์

นายภาณุวัฒน์  ใยสุวงษ์
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอปลาปาก

........ว่าง.............
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอธาตุพนม

......ว่าง.....
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอนาหว้า

.....ว่าง....
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอวังยาง

แหล่งที่มา :