ѹ 11 .. 2561 (ӹǹҹ3686)

นายเทวัญ  ถนอมพันธ์
ตำแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม
โทร.042516337
มือถือ 0811179659
E-mail: 

นางสาวกชพรรณ วิชิตธนบดี
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร.042516337
มือถือ 
E-mail: nakhonphanom@mots.go.th

นางสาววรรษมน  มีสูงเนิน
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร.042516337
มือถือ -
E-mail: nakhonphanom@mots.go.th

นายไพทูล ยาลี
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
โทร.042516337
มือถือ 0857403868
E-mail: nakhonphanom@mots.go.th

นายรัตนพร ใจแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม
โทร.042516337
มือถือ 
E-mail: tay_off@hotmail.com

นายอุทร ใจแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.042516337
มือถือ 
E-mail: nakhonphanom@mots.go.th

นางสาวดวงตา นิวงษา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทร.042516337
มือถือ. 
E-mail: nakhonphanom@mots.go.th

นางสาวธิติยา คำพระรัตนตรัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร.042516337
มือถือ. 
E-mail: nakhonphanom@mots.go.th

นางสาวกาญจนา ยาลี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร.042516337
มือถือ 
E-mail: nakhonphanom@mots.go.th

นายธเนศ สุวรรณวงษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัดนครพนม
โทร.042516337
มือถือ -
E-mail: nakhonphanom@mots.go.th

นายฐาปนา กิ่งคาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองนครพนม
โทร.042516337
มือถือ -
E-mail: nakhonphanom@mots.go.th

นางสาวสายรุ้ง ภักดีวุฒิ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอศรีสงคราม
โทร.042516337
มือถือ -
E-mail: nakhonphanom@mots.go.th

นายชัชฎาภรณ์ จำปา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอโพนสวรรค์
โทร.042516337
มือถือ -
E-mail: nakhonphanom@mots.go.th

นายอาคม แสนสุภา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอวังยาง
โทร.042516337
มือถือ -
E-mail: nakhonphanom@mots.go.th

นายปรีชา บุพศิริ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอท่าอุเทน
โทร.042516337
มือถือ -
E-mail: nakhonphanom@mots.go.th

นายศักดิ์ดา  พ่อศรียา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอนาแก
โทร.042516337
มือถือ -
E-mail: nakhonphanom@mots.go.th

นายสมศักดิ์ ปทุมมากร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบ้านแพง
โทร.042516337
มือถือ -
E-mail: nakhonphanom@mots.go.th

นายเรืองฤทธิ์ ป้องทอง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอนาทม
โทร.042516337
มือถือ -
E-mail: nakhonphanom@mots.go.th

นายยศดนัย  บัวสาย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเรณูนคร
โทร.042516337
มือถือ -
E-mail: nakhonphanom@mots.go.th

นายภาณุวัฒน์ ใยสุวงษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอปลาปาก
โทร.042516337
มือถือ -
E-mail: nakhonphanom@mots.go.th

นายปิยะพงษ์ นันศรีบุตร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอนาหว้า
โทร.042516337
มือถือ -
E-mail: nakhonphanom@mots.go.th

นายศุภฤกษ์ ใจทาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอธาตุพนม
โทร.042516337
มือถือ -
E-mail: nakhonphanom@mots.go.th